Scroll Top

Política de privadesa

Informació general de la seu electrònica o lloc web Tastaemocions.cat, Tastaemocions.com i dels seus continguts

Tastaemocions està gestionat per l’empresa Niliona, SL, amb CIF B64086556, i té la seva seu al carrer Garbí, 10, 08392, de Sant Andreu de Llavaneres.
Tastaemocions té la seva seu electrònica a l’adreça https://www.tastaemocions.cat i https://www.tastaemocions.com, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web Tastaemocions.cat.

Usuaris
L’accés i/o ús dels portals de Niliona, SL atribueix la condició d’usuari que accepta des de l’inici de l’accés i/o ús l’avís legal i la política de privadesa que aquí es reflecteix. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual
Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Tastaemocions.cat són de titularitat exclusiva de Niliona, SL o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Tastaemocions. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Tastaemocions explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Tastaemocions per mitjà de ‘framing’.
  • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Tastaemocions mitjançant ‘in line linking’.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Tastaemocions conforme a les disposicions vigents.
  • Utilitzar el web per promocionar lliurement activitats comercials.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web Tastaemocions.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de Niliona SL sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Niliona, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Niliona, SL es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web Tastaemocions.cat poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través d’aquesta seu electrònica, el tractament que se’n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per Tastaemocions en els termes i les condicions que preveu el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

NILIONA, SL
Garbí, 10
08392 – Sant Andreu de Llavaneres.

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

Si us heu inscrit als nostres newsletters, heu de saber que podeu rebre informacions promocionals o publicitàries, tant de Sàpiens Publicacions com de tercers.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web Tastaemocions.

En la seva seu electrònica, Tastaemocions.cat no utilitza galetes (‘cookies’) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica de Tastaemocions.cat.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesurament d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web. Aquest mesurament utilitza galetes (cookies) de terceres parts.

Responsabilitat amb relació als continguts
Niliona, SL es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir-ne l’accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia.

Niliona, SL  no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal Tastaemocions.

Dret d’exclusió
Niliona, SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals o les normes d’ús.

Contractació
L’enviament de qualsevol dels formularis de comanda suposa una via de contractació electrònica en els termes que reconeix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació. Sobre la base d’aquesta llei, Niliona, SL us informa que el correcte enviament de les dades veraces i necessàries, i la posterior efectivitat en el pagament, seran els únics tràmits a complir per a tal contractació. El document en què aquesta es formalitzi serà emmagatzemat en les nostres oficines durant el temps legalment obligatori, on es mantindrà accessible per al seu accés, rectificació o cancel·lació.

Generalitats
Niliona, SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

Modificació de les presents condicions i durada
Niliona, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres condicions degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Niliona, SL i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.